Normativa
Normativa vigent

Decret 346/1983, Decret 571/1983
i Decret 129/1984
Vigència: Fins 17/04/1996 excepte el D129 el qual es vigent fins el 29/12/2003
Entrada en vigor: D129/84, 11/08/1984

Decret 274/1995 i Decret 314/1996
Vigència:1 8/04/1996 fins 16/02/1999
Entrada en vigor: 18/04/1996 i 24/09/1996 respectivament

Decret 28/1999
Vigència: 17/02/1999 fins 29/12/2003
Entrada en vigor: 17/02/1999

Decret 259/2003
Vigència: 30/12/2003 fins 8/10/2009
Entrada en vigor: 30/12/2003

Decret 55/2009
Vigència: 9/10/2009 fins 2/11/2012
Entrada en vigor: 9/10/2009

Decret 141/2012
Vigència: 3/11/2012
Entrada en vigor: 3/11/2012

Habitatge usat o preexistent

Construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984, els serà d’aplicació l’annex 2.

Construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984, els serà d’aplicació la disposició transitòria primera i l'article 15.


Poden obtenir-la o renovar-la de conformitat amb el procediment establert a l’article 15, si es compleixen els requisits següents:

Que es reuneixin i s’acreditin els requisits tècnics d’habitabilitat aplicables en la data d’obtenció de la llicència d’obres o, si s’escau, en la data de finalització de les obres de construcció, amb qualsevol mitjà probatori admès en dret per a la primera concessió de la cèdula.

o

Que es reuneixin i s’acreditin els requisits tècnics d’habitabilitat aplicables en la data d’expedició de la primera cèdula d’habitabilitat, en el cas que es tracti de renovació.

o

En aquest cas, també es pot atorgar o renovar la cèdula d’habitabilitat si es compleixen els nivells exigits per als habitatges de nova construcció, a l’annex 1 d’aquest Decret.


Cedula-habitabilitat.es
Inici

Preguntes freqüents

Normativa

Principals documents
Notícies

Contacte


Avís legal

Certificat d'habitabilitat

Cèdula d'habitabilitat

Plantillla  d'inspecció
Tràmit de cédula d'habitabilitat Barcelona   -   Jordi Moré Botelho -  C/ Velia nº 15 Baixos,  08016 Barcelona .   Tf 93 408 06 68 -  600 435 435
Certificat d'habitabilitat a barcelona desde 68 € + iva                     Tf. 600 435 435


Jordi Moré B.
arquitecte tècnic.

Colegiat nº 7761  del C.O.A.A.T.E.E.B.

Project Manager
en edificació i urbanisme.

email : jmore@apabcn.cat

C/ Velia nº 15 baixos
08016 Barcelona


T. 93 408 06 68 / 600 435 435
Serveis :

Inspecció Tècnica d'Edificis 

Promocions immobiliaries

Projectes d'Obra nova i Rehabilitació.

Direcció d'obres d'edificació i rehabilitació.

Estudi de Seguretat i Coordinació de seguretat i salut.

Seguiment, control de planificació, costos , C.Q. i M.A.

Informes ,dictamen i certificats.

Llibre de l'edifici

Manual d'ús i manteniment.

Aixecament de plànols


Real Time Web Analytics